Admission Fees

टीप १ : शासन अगर विद्यापीठ यांच्या आदेशानुसार शुल्क दारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याबद्दल वेळोवेळी सुचनाफलकावरून कळविले जाईल. त्यानुसार जादा फी भरावी लागेल.

टीप २: वर्षभरात शासन अथवा विद्यापीठ अथवा ग्रामोन्नती मंडळ नारायणगाव यांचे उपक्रमांसाठी विविध निधींसाठी विद्यार्थ्यास निधी द्यावा लागेल. उदा. सैनिक कल्याण निधी, ध्वज दिन निधी, युद्ध, भूकंप, पूर, दुष्काळ यासारख्या आपत्तींसाठी द्यावयाचा निधी इत्यादीचा समावेश असेल.

BA Bachelor of Arts

FYBA

FYBA Grant EBC .............Rs.2814/-

FYBA Grant Paying .........Rs.3774/-

FYBA Non Grant Paying..Rs.6714/-


SYBA

SYBA Grant EBC ..............Rs.2354/-

SYBA Grant Paying...........Rs.3314/-


TYBA

TYBA Grant EBC .............. Rs.2354/-

TYBA Grant Paying ..........Rs.3314/-

BCom

Bachelor of Commerce


FYBCom

FYBCom Grant EBC ...........Rs.2989/-

FYBCom Grant Paying.......Rs.3949/-

FYBCom Non Grant...........Rs.7109/-

FYBCom English Medium.Rs.8209/-


SYBCom

SYBCom Grant EBC...........Rs.2579/-

SYBCom Grant Paying 3539/-

SYBCom Non Grant 6699/-

SYBCom English Medium 6699/-


TYBCom

TYBCom Grant EBC 2604/-

TYBCom Grant Paying 3564/-

TYBCom Non Grant 6724/-

TYBCom English Medium 6724/-

BSc Bachelor of Science

FYBSc

FYBSc Grant EBC 3264/-

FYBSc Grant Paying 4224/-

FYBSc Non Grant 10254/-


SYBSc

SYBSc Grant EBC 2804/-

SYBSc Grant Paying 3764/-TYBSc

TYBSc Grant EBC 2804/-

TYBSc Grant Paying 3764/-

TYBSc Non Grant 10254/-

BBA Bachelor of Business Administration

BBA-CA BBA with Computer Applications

MA Master of Arts (Eng/Hin/Eco/His)

MA Part I 8850/-

MA Part II 8840/-

M.Com. Master of Commerce

M.Com Part I 11200/-

M.Com Part II 11190/-

M.Sc. Master of Science

M.Sc. Part I 29700/-

M.Sc. Part II 29690/-

M.Phil. History

Per Year Fee 16705/-

M.Phil. Commerce

Per Year Fee 18100/-

Ph.D. Commerce

Per Year Fee 11000/-

Diploma Courses

First Year 3350/-

Second Year 3350/-