B.A.

Bachelor of Arts

FYBA

 • एकूण २ तुकड्या. प्रवेश क्षमता १२० प्रत्येकी. यातील पहिली तुकडी अनुदानित (Grant) आहे.

 • पहिल्या अनुदानित (Grant) तुकडीमध्ये मेरीट प्रमाणे प्रवेश दिले जातील. मेरीटचे नियम आणि आरक्षण नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 • पहिल्या अनुदानित तुकडीतील प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या विना अनुदानित तुकडीत प्रवेश दिले जातील.

विषय : Subjects : FYBA

--------------------------------------------------------------

(अ) Core Courses CC

खालीलप्रमाणे ६ पेपर्स : G1

प्रत्येकी ३ क्रेडिट्स x ६ = १८ क्रेडिट्स प्रति सेमेस्टर

दोन सेमेस्टरचे ३६ क्रेडिट्स

 1. English (Compulsory) इंग्रजी (अनिवार्य)

 2. Marathi OR Hindi मराठी किंवा हिंदी

 3. Optional English OR Politics ऐच्छिक इंग्रजी किंवा राज्यशास्त्र

 4. Geography OR Psychology भूगोल किंवा मानस शास्त्र

 5. Economics अर्थशास्त्र

 6. History इतिहास

--------------------------------------------------------------

(ब) Ability Enhancement Compulsory Courses AECC

सत्र २ मध्ये खालील दोन पेपर्स :

प्रत्येकी २ क्रेडिट्स x २ = ४ क्रेडिट्स

 1. Democracy, Elections & Governance

 2. Physical Education शारीरिक शिक्षण

हे कोर्सेस अनिवार्य (Mandatory) असून विद्यार्थ्याने परीक्षेस हजर राहून ग्रेड मिळविणे आवश्यक आहे. अन्यथा निकालामध्ये या विषयात FAIL असा शेरा येतो व एकूण निकाल FAIL ATKT असा येऊ शकतो.

----------------------------------------------------------------

भाग (अ) + भाग (ब) = ३६ +४ = ४० क्रेडिट्स प्रथम वर्षाचे FYBA चे पूर्ण करावयाचे आहेत.

अधिक अचूक तपशील खाली तक्त्यामध्ये दिला आहे.

----------------------------------------------------------------

टीप : प्रथम वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात आयोजित केलेल्या आरोग्य तपासणी शिबिरात तपासणी करून घेणे अनिवार्य आहे.

Grantable Division : Rs. 3274

Non-Grant Division: Rs. xxxxx

 • पूर्ण फी एक रक्कमी भरावी.

SYBA

 • १ तुकडी, प्रवेश क्षमता १२०, अनुदानित (Grant)

SYBA विषय : Special Subjects :

 1. English इंग्रजी

 2. Marathi मराठी

 3. Hindi हिंदी

 4. Economics अर्थशास्त्र

 5. History इतिहास

वरील विषयांचे प्रत्येकी २ स्पेशल पेपर्स व १ जनरल पेपर असतो. (S1, S2 व G2)

जनरल स्तरावरील विषय खालीलप्रमाणे : G2

 1. English इंग्रजी

 2. Marathi मराठी

 3. Hindi हिंदी

 4. Economics अर्थशास्त्र

 5. History इतिहास

 6. Geography भूगोल

 7. Psychology मानसशास्त्र

 8. Politics राज्यशास्त्र

विद्यार्थ्याने कोणताही एक स्पेशल विषय त्याचे जनरल विषयासह निवडावा व कोणतेही अन्य २ विषय जनरल स्तरावर निवडावेत.

----------------------------------------------------------------------------

(अ) Core Courses

SYBA मध्ये विद्यार्थ्यास खालीलप्रमाणे ६ पेपर्स असतात :

प्रत्येकी ३ क्रेडिट्स x ६ = १८ क्रेडिट्स, प्रति सेमेस्टर

दोन सेमेस्टरचे १८ x २ = ३६ क्रेडिट्स

 • One paper of English Compulsory इंग्रजी अनिवार्य

 • Two papers of Special Subject S1 and S2 स्पेशल विषयाचे २ पेपर्स

 • One General paper of Special Subject G2 स्पेशल विषयाचा १ जनरल पेपर

 • Two General papers of any other 2 subjects (G2) अन्य कोणत्याही २ विषयांचे २ जनरल पेपर्स

-----------------------------------------------------------------------------

(ब) Skill Enhancement Courses SEC

विद्यार्थ्याने जो स्पेशल विषय घेतला आहे त्यातील खालीलपैकी एक SEC कोर्स २ क्रेडिटचा करावयाचा आहे.

 1. मराठी स्पेशल : प्रकाशन व्यवहार आणि संपादन, उपयोजित लेखन कौशल्ये

 2. इंग्रजी स्पेशल : Mastering Communication Skills

 3. हिंदी स्पेशल : अनुवाद स्वरूप एवं व्यवहार, माध्यम लेखन

 4. अर्थशास्त्र स्पेशल: संशोधन पद्धतीची मूलतत्त्वे Basic Concepts of Research Methodology

 5. इतिहास स्पेशल : पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थापन Tourism Management

टीप : SEC कोर्सेस हे वर्षभर चालणारे कोर्सेस असून प्रत्येक सेमेस्टर ला ५० गुणांची परीक्षा असते (१५ गुण अंतर्गत मूल्यमापन व ३५ गुण विद्यापीठ मूल्यमापन)

----------------------------------------------------------------------------

(क) Ability Enhancement Compulsory Courses

खालील तीन पेपर्स : प्रत्येकी २ क्रेडिट्स x ३ = ६ क्रेडिट्स

 • Environmental Awareness Paper पर्यावरण जाणीव जागृती

 • Introduction to Constitution राज्यघटना

 • MIL Modern Indian Language ; हिंदी किंवा मराठी

हे कोर्सेस अनिवार्य (Mandatory) असून विद्यार्थ्याने परीक्षेस हजर राहून ग्रेड मिळविणे आवश्यक आहे. अन्यथा निकालामध्ये या विषयात FAIL असा शेरा येतो व एकूण निकाल FAIL ATKT असा येऊ शकतो.

(ड) ऑप्शनल क्रेडीट कोर्स : ४ क्रेडिट्स

आपल्या महाविद्यालयात ग्रामीण विकास (Rural Development) + आणि आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) या कोर्सची योजना केली आहे.

पुढील वर्षी Soft Skills संदर्भातील कोर्स योजण्यात येईल.

-- ------------------------------------------------------------------------------

भाग (अ) + भाग (ब) + भाग (क)+ भाग (ड) = ३६ +२ +६+४= ४८ क्रेडिट्स द्वितीय वर्षाचे SYBA चे पूर्ण करावयाचे आहेत.

अधिक अचूक तपशील खाली तक्त्यामध्ये दिला आहे.

--------------------------------------------------------------------------------

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे Documents List : येथे क्लिक करा Click here

SYBA प्रवेश फी Admission Fee Rs. 3274

 • पूर्ण फी एक रक्कमी भरावी.

TYBA

 • १ तुकडी, प्रवेश क्षमता १२०, अनुदानित (Grant)

TYBA मध्ये SYBA मधील विषयच पुढे चालू राहतात.

TYBA मध्ये विद्यार्थ्यास खालीलप्रमाणे ६ पेपर्स असतात :

 • English Compulsory इंग्रजी अनिवार्य

 • 2 papers of Special Subject S3 and S4 स्पेशल विषयाचे २ पेपर्स

 • 1 General paper of Special Subject G3 स्पेशल विषयाचा १ जनरल पेपर

 • 2 General papers of any other 2 subjects (G3) अन्य कोणत्याही २ विषयांचे २ जनरल पेपर्स

TOTAL 6 PAPERS

खाली तक्त्यात दिल्याप्रमाणे एकूण ४८ क्रेडीट TYBA या वर्गात पूर्ण करायचे आहेत.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे Documents List : येथे क्लिक करा Click here

TYBA प्रवेश फी Admission Fee Rs. 3274

 • पूर्ण फी एक रक्कमी भरावी.

तृतीय वर्षात प्रवेश घेतेवेळी विद्यार्थ्याने प्रथम वर्षात उत्तीर्ण असलेच पाहिजे. प्रथम वर्षात फेल किंवा ATKT असेल तर TY मध्ये प्रवेश मिळणार नाही.